KMS

Balustrady systemowe KMS-70
o konstrukcji aluminiowej

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z 4 grudnia 2020 r., od 1 stycznia 2022 r. wszedł w życie obowiązek posiadania Krajowej Oceny Technicznej dla balustrad. Z przyjemnością informujemy, że system balustrad KMS-70 posiada Krajową Ocenę Techniczną. Zamawiając nasz system możecie być Państwo pewni, że jest od zgodny z obowiązującymi przepisami.

Proces Realizacji

Na samym początku przeprowadzamy szczegółową analizę potrzeb i wymagań klienta. Na tej podstawie nasz zespół tworzy dedykowany projekt.

Pomiar metodą scanningu laserowego przy użyciu Trimble® X7 oraz dalmierza Leica 3D Disto.

Kontrola jakości na każdym etapie produkcji to dla nas priorytet. Dzięki temu mamy pewność, że każda balustrada spełni najwyższe oczekiwania.

Profesjonalny montaż jest kluczowy, aby zagwarantować długą żywotność i bezpieczeństwo balustrady. Dlatego nasz zespół montażystów podchodzi do tego zadania z najwyższą precyzją.

Oferujemy również kompleksowy pakiet utrzymaniowy, który obejmuje zarówno regularne kontrole, jak i serwis ewentualnych usterek.

Opis ogólny systemu balustrad:

System KMS-70 jest zestawem elementów do wykonywania balustrad o konstrukcji aluminiowej z wypełnieniem: szklanym, z płyt HPL , blach perforowanych, tralek aluminiowych, siatek zgrzewanych.

System produkowany jest przez KMS KICKA MINIEWSKI spółka komandytowa, ul. Legnicka 46a, 53-674 Wrocław.

Z zestawu elementów KMS-70 można wykonywać balustrady poziome stosowane na balkonach, loggiach, tarasach, podjazdach, portfenetrach, krużgankach, attykach, krawędziach dachów, schodach, pochylniach oraz innych powierzchniach na których wymagane jest zabezpieczenie przed wypadnięciem.

Przeznaczenie, zakres i warunki stosowania:

Przeznaczenie, zakres i warunki stosowania.

Balustrady systemu KMS-70 przeznaczone są do zabezpieczenia przed niebezpieczeństwem upadku osoby stojącej lub poruszającej się po powierzchni zabezpieczonej balustradą.


Balustrady mogą być stosowane do zabezpieczenia balkonów, loggii, tarasów, podjazdów, portfenetrów, krużganków, attyk, krawędzi dachów, schodów i pochylni w budynkach mieszkalnych, zamieszkania zbiorowego, biurowych, handlowych, szpitalach, domach opieki społecznej oraz obiektach użyteczności publicznej w zakresie wynikającym z rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75 z 2002 r., poz. 690, z późniejszymi zmianami). Przy pomocy balustrad KMS-70 mogą być zabezpieczone powierzchnie zakwalifikowane do kategorii użytkowania: A, B, C1-C4 lub D wg Tablicy 6.1 – kategorie użytkowania z normy PN-EN 1991-1-1:2004, dla których wartość liniowych obciążeń poziomych qk jest nie większa niż 1 kN/m.
Podłoże, do którego przytwierdzone są mocowania systemowe powinno posiadać wytrzymałość na ściskanie nie mniejszą niż beton klasy C20/25 wg normy PN-EN 206:2014-04.

Z uwagi na wymagania w zakresie odporności na korozję balustrady systemu KMS-70 powinny być stosowane
w środowiskach o kategoriach C1, C2, C3 korozyjności atmosfery wg PN-EN ISO 12944-2:2001. Balustrady systemu KMS-70 mogą być stosowane w środowiskach o kategorii korozyjności C4 wg PN-EN ISO 12944-2:2001 pod warunkiem odpowiedniego zabezpieczenia elementów przed wpływem środowiska.

Stosowanie balustrad systemu KMS-70 powinno być zgodne z projektem technicznym, opracowanym dla określonego obiektu z uwzględnieniem:

  • zapisów zawartych w katalogu technicznym systemu balustrad KMS-70
  • obowiązujących norm i przepisów techniczno-budowlanych, w szczególności rozporządzenia Ministra Infrastruktury
    z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie
    (Dz. U. Nr 75 z 2002 r., poz. 690, z późniejszymi zmianami).
  • postanowień Oceny Technicznej ITB
    Wbudowywanie balustrad systemu KMS-70 powinno być wykonywane przez Producenta balustrad lub zgodnie z instrukcją Producenta, która powinna być dołączana do każdej partii wyrobów przekazywanej odbiorcy.

Zasady wprowadzenia do obrotu:

Wyroby mogą być wprowadzone do obrotu i stosowane przy wykonywaniu robót budowlanych w zakresie odpowiadającym ich właściwościom użytkowym i przeznaczeniu, jeżeli Producent dokonał oceny zgodności, wydał deklarację właściwości użytkowych na podstawie Krajowej Oceny Technicznej i oznakował wyroby znakiem budowlanym, zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 13 czerwca 2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie sposobu deklarowania właściwości użytkowych wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym lub znakiem CE (Dz.U. 2018 poz. 1233) oceny zgodności systemu balustrad KMS-70 z Oceną Techniczną dokonuje producent, stosując system 4 oceny zgodności.